په جرمني کې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کیسې وړاندې شوې

د المان په بون ښار کې د افغانیک دفتر چې له تیرو ۳۰ کلونو راهیسې په المان کې د افغانانو د ادغام، کډوالۍ او د افغانانو د مورنۍ ژبې لپاره کار کوي، هره میاشت افغان […]

په جرمني کې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کیسې وړاندې شوې Read More »