په جرمني کې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کیسې وړاندې شوې

د المان په بون ښار کې د افغانیک دفتر چې له تیرو ۳۰ کلونو راهیسې په المان کې د افغانانو د ادغام، کډوالۍ او د افغانانو د مورنۍ ژبې لپاره کار کوي، هره میاشت افغان

په جرمني کې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کیسې وړاندې شوې Read More »

Afghanistan Voice Radio

د افغانانو ګډه ناسته په بون کې په افغانیک کې هره میاشت د افغانانوګډه ناسته ترسره کیږي ، موږ په ننۍ ناسته کې په بون کې د افغانستان ږغ راډیو پر پیژندنې ، فعالیتونو او

Afghanistan Voice Radio Read More »

Scroll to Top