د افغانستان لپاره ستاسو ملګری

Gallery, HAW

24. Hamburger Afghanistan Woche